Wsparcie europejskie na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis przedsiębwzięć, które będą miały przyznaną pomoc unijną w przyszłym kwartale:

Unowocześnienie modeli biznesowych poprzez wdrożenie procesu zarządzania chmurą obliczeniową CUMULUS wraz z innowacyjną e-usługą panelu hostingowego w modelu SaaS.

Optymalizacja modeli wymiany i przetwarzania danych medycznych NZOZ MR Medica z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego modelu typu B2B

Analizy nad budową architektury masowego procesu pocztowego nowej generacji przy założeniu dużej skalowalności umożliwiającej zastosowanie produktu na skalę globalną

Kompletne zaprojektowanie modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Budowa systemu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o. o. a jej partnerami handlowymi

DEMETER-wdrożenie systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku

Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Analizy metodami foresight.|Kompleksowe połączenie systemów zdalnych korporacji Autotraper 4x4, Autotraper Sport Service, Zyta Majchrzak i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Teleinformatyczna platforma dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Firmą Music Express s.c. a partnerami i kontrahentami.

Międzynarodowa zaawansowana platforma kojarząca zleceniodawców i wykonawców projektów ITch oraz wspierająca procesy związane z nawiązywaniem, realizacją i koordynacją współpracy.

Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych

Ochrona własności intelektualnej unikatowej aparatury badawczo-testowej i urządzeń technicznych o wysokim stopniu innowacyjności w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB

Zaprojektowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegoowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu

Zaprojektowanie Planu rozwoju eksportu dla Wytwórni Wyrobów Czekoladowych DOTI drogą do uzyskania kompleksowej wiedzy o potencjale eksportowym, najlepszych kierunkach działalności eksportowej i najbardziej skutecznych działaniach na wybranych rynkach zagranicznych

Platforma B2B wspomagająca współpracę przedsiębiorstwa Media Bielsko z partnerami biznesowymi w zakresie usług publikacji danych i reklamy w oparciu o portale internetowe.

Pozyskanie przez IDMAN S.A. w organizacji specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego

Spersonalizowana interaktywna dystrybucja skatalogowanego kontentu mobilnego lub usług mobilnych za pośrednictwem platformy mobilnej - Platforma Interaktywna

Wdrożenie i wdrożenie niezależnych systemów wspierających zarządzanie osobami realizującymi projekty merchandisingowe (kompatybilne z istniejącymi systemami)

Stworzenie inteligentnego narzędzia tworzenia projektów koncepcyjnych domów jednorodzinnych i wspomagającego zarządzanie inwestycją budowlaną Wirtualny Architekt

Wdrożenie internetowego serwisu do tworzenia, konfiguracji i publikacji samodzielnych interaktywnych i mobilnych Specjalistów wraz z portalem Specjalistów - abelado.com

Zaprojektowanie mobilnej platformy dla podróżujących, wykorzystującej geolokalizację, udostępniającej informacje tworzone przez użytkowników w czasie rzeczywistym.

Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej sprzedaż zindywidualizowanych e-usług w postaci propozycji spędzania wolnego czasu, informatora turystycznego|Wdrożenie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi automatycznego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć

Stworzenie zintegoowanej platformy ELF24 do monitoringu bezpieczeństwa oraz zużycia mediów w budynkach na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Projekt i prototyp przez APC PRESMET produkcji wysoce innowacyjnych elementów urządzeń dla energetyki i przemysłu wydobywczego z wykorzystaniem własnych patentów.

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób wytwarzania polianionowych koniugatów lek-nośnik opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez J. Boratyńskiego, M. Salah Omar Megahed, U. Kańską, D. Nevozhay, J. Wietrzyk

Uzyskanie zagranicznej ochrony prawnejna wynalazek Sposób izolacji propano-1,3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego procesu mobilnego automatyzującego procesy: utrzymaniowy, serwisowy oraz rozwojowy we współpracy pomiędzy Wnioskodawca a jego kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego rozwiązania klasy B2B automatyzującego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego przeprowadzanie badań i rekrutację testerów do badań użyteczności m.in stron internetowych, serwisów, formularzy.

Wdrożenie nowoczesnej i praktycznej platformy wymiany danych przestrzennych w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Instytutem OZE, a partnerami biznesowymi.v|Wdrożenie nowego systemu informatycznego zintegoowanego z platformą B2B w firmie Extradach podstawą automatyzacji wymiany informacji z Partnerami biznesowymi.

Wdrożenie nowej technologii produkcji wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania ramek, zwłaszcza ramek drzwi frontowych do wkładów kominkowych oraz ciągu technologicznego do produkcji wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk

Zaimplementowanie od podstaw platformy wymiany informacji handlowej typu B2B w firmie Tomorrow Sp. z o.o. do koordynacji działalności szkoleniowej w formie elektronicznej prowadzonej wspólnie z partnerami biznesowymi

Wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B celem automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Renova a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie procesu B2B wprowadzającego elektroniczny obieg danych w procesach biznesowych VV Virtual Vision Witold Rosiński i przedsiębiorstw współpracujących.

Zaimplementowanie od podstaw unikatowej platformy B2B w celu automatyzacji współpracy w zakresie usług księgowych pomiędzy firmą CONSULTOR Marek Brenzak a jego partnerami biznesowymi

Wsparcie międzynarodowego procesu komercjalizacji wyników prac rozwojowych w obszarze automatyki przemysłowej oraz robotyki mobilnej prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP

Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej zintegoowanej technologii ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego

wzmocnienie efektywności modeli biznesowych poprzez opracowanie systemu B2B ściśle dopasowanego do potrzeb firmy Markslojd sp. z o. o. oraz jej partnerów

Zgłoszenie ochrony autorskiejwynalazku Włókienniczy wyrób czyszczący zwłaszcza do usuwania makijażu w Europejskim Urzędzie Patentowych, z walidacją patentu na 15 wybranych krajów.Tagi:
Losowy

Seminaria przedmaturalne – wyjazdy do Stanów

Nasza firma organizuje warsztaty i programy standaryzacyjne dla uczniów migrujących z rodzicami do Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Umożliwiają one na bezproblemową relokację do tamtejszej placówki szkolnej. W minionym roku szkolnym prowadziliśmy m.in. poniższe kursy: Opis kursów nr E24/USA:Zagadnien

Czytaj więcej...